Co je eskont a jak ovlivňuje vaše finance?

Eskont

Definice eskontu

Eskontem se rozumí odkup pohledávky bankou nebo jinou finanční institucí od jejího původního věřitele před datem její splatnosti. Jinými slovy, jedná se o prodej pohledávky za nižší cenu, než je její nominální hodnota, a to výměnou za okamžitou likviditu. Rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a cenou, za kterou ji banka odkoupí, se nazývá eskontní úrok. Výše eskontního úroku závisí na době zbývající do splatnosti pohledávky, na riziku spojeném s dlužníkem a na úrokových sazbách na trhu.

Význam slova eskont spočívá v jeho odrazu reality finančního světa, kde čas hraje klíčovou roli. Získat peníze ihned je cennější než čekat na jejich vyplacení v budoucnu. Eskont umožňuje firmám získat okamžitou likviditu, kterou mohou využít k financování svého provozu, investic nebo jiných potřeb. Pro banky a finanční instituce představuje eskontní obchod standardní nástroj, jak zhodnocovat své volné finanční prostředky.

Výpočet eskontu

Eskont je slovo, se kterým se můžeme setkat v oblasti financí a bankovnictví. V podstatě se jedná o slevu, kterou banka poskytne klientovi z nominální hodnoty směnky, když ji od něj odkoupí před datem splatnosti. Pro klienta je to výhodné, protože se dostane k penězům dříve, i když v menší výši. Pro banku je to zase možnost, jak vydělat na úrocích. Výše eskontu se počítá podle poměrně jednoduchého vzorce: Eskont = (nominální hodnota směnky úroková sazba doba do splatnosti) / (360 dní 100). Doba do splatnosti se počítá ve dnech a úroková sazba je eskontní sazba, kterou si banka určí.

Význam slova eskont spočívá v jeho praktickém využití v obchodním světě. Pro firmy, které potřebují rychle získat hotovost, představuje eskontní úvěr od banky vítanou pomoc. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že za tuto službu si banka účtuje poplatek v podobě eskontu. Znalost významu slova eskont a principu jeho výpočtu je tak užitečná nejen pro finančníky, ale i pro podnikatele a všechny, kteří se pohybují v oblasti obchodu a financí.

Použití eskontu v praxi

Eskont je slovo, které v obchodním světě často slýcháme, ale co přesně znamená? Jednoduše řečeno, eskont je sleva, kterou získáme při platbě faktury před datem splatnosti. Představte si to jako odměnu za rychlou platbu. Prodejce tak má jistotu, že peníze obdrží dříve, a kupující ušetří.

Použití eskontu v praxi je běžné u mnoha firem. Obchodní partneři se můžou dohodnout na různých podmínkách eskontu, například 2 % sleva při platbě do 10 dnů, jinak splatnost 30 dnů. To znamená, že pokud kupující zaplatí fakturu do 10 dnů od data vystavení, získá slevu 2 % z celkové částky. Pokud ale zaplatí později, slevu nedostane a musí uhradit plnou částku do 30 dnů.

Eskont je výhodný pro obě strany. Prodejce má peníze k dispozici dříve a může je ihned využít. Kupující zase ušetří a zlepší si cash flow. Využívání eskontních podmínek je chytré finanční rozhodnutí, které se vyplatí oběma stranám obchodního vztahu.

Výhody a nevýhody eskontu

Eskont je finanční nástroj, který umožňuje firmám získat peníze z vystavených faktur před jejich splatností. Jinými slovy, firma prodá svou pohledávku bance nebo jiné finanční instituci za nižší cenu, než je její nominální hodnota, a získá tak okamžitou hotovost. Význam slova eskont spočívá v jeho schopnosti urychlit tok peněz v podniku a zlepšit jeho likviditu.

Hlavní výhodou eskontu je právě zrychlení toku peněz. Firma nemusí čekat na splatnost faktury, ale získá peníze ihned. To jí dává větší flexibilitu a umožňuje financovat své provozní potřeby bez zbytečných prodlev. Další výhodou je snížení rizika nezaplacení faktury. Po prodeji pohledávky přechází riziko nezaplacení na banku nebo jinou finanční instituci.

Na druhou stranu má eskont i své nevýhody. Tou hlavní je cena, kterou musí firma za eskont zaplatit. Banka si za své služby účtuje poplatek, který snižuje zisk firmy z dané faktury. Další nevýhodou může být administrativní náročnost celého procesu. Firma musí bance předložit všechny potřebné dokumenty a splnit její podmínky.

Využití eskontu je tedy vhodné zvážit s ohledem na konkrétní situaci firmy. Pokud firma potřebuje rychle získat hotovost a je ochotna akceptovat poplatek za eskont, může být pro ni eskont výhodným řešením. Pokud ale firma nemá problémy s likviditou a nechce platit poplatky za eskont, je pro ni výhodnější počkat na splatnost faktury.

Eskontní sazba a její vliv

Eskontní sazba je klíčový nástroj měnové politiky centrální banky. Jednoduše řečeno, je to úrok, za který si komerční banky půjčují peníze přímo od centrální banky. Čím je tato sazba vyšší, tím dražší jsou úvěry pro komerční banky a tím pádem i pro jejich klienty – firmy a občany. Vysoká eskontní sazba má za cíl zpomalit inflaci, protože zdražuje úvěry a tím snižuje množství peněz v oběhu. Naopak nízká sazba zlevňuje úvěry, podporuje investice a ekonomický růst, ale může vést k růstu inflace. Eskontní sazba má tedy přímý dopad na celou ekonomiku a ovlivňuje jak ceny zboží a služeb, tak i ochotu firem investovat a vytvářet nová pracovní místa.

Význam slova eskont souvisí s odkupem krátkodobých cenných papírů, například směnek, před datem jejich splatnosti. Za odkup se platí poplatek, který se nazývá eskont. Výše eskontu závisí na době zbývající do splatnosti cenného papíru a na výši úrokové sazby. Eskont se používá i v běžném životě, například při poskytování slev za platbu v hotovosti nebo za nákup většího množství zboží. V takovém případě se jedná o obchodní eskont, který nesouvisí s činností centrální banky.

Rozdíl mezi diskontem a eskontem

V podnikatelské sféře se často setkáváme s pojmy "diskont" a "eskont", které se na první pohled zdají být zaměnitelné. Oba termíny se totiž týkají finančních operací, při nichž dochází k odkupu pohledávky za cenu nižší, než je její nominální hodnota. Rozdíl mezi nimi je však zásadní a tkví v časovém aspektu.

Diskont představuje slevu z ceny, kterou poskytuje prodávající kupujícímu, a to obvykle při platbě v hotovosti nebo před datem splatnosti. Jde o běžnou obchodní praxi, která má motivovat zákazníky k rychlejší úhradě a zlepšit tak cash flow firmy. Typickým příkladem je sleva na faktuře za včasnou platbu.

Oproti tomu eskont se vztahuje k odkupu krátkodobé pohledávky bankou nebo jinou finanční institucí od jejího původního majitele (věřitele) před datem její splatnosti. Banka za tuto službu strhne určitý poplatek, tzv. eskontní úrok, který se počítá z nominální hodnoty pohledávky a zbývající doby do její splatnosti. Výsledná částka, kterou věřitel obdrží, se nazývá eskontní hodnota pohledávky.

Význam slova eskont spočívá v možnosti získání finančních prostředků z faktur před jejich splatností. To je výhodné zejména pro firmy, které potřebují řešit krátkodobý nedostatek likvidity, nebo chtějí urychlit obrat svého kapitálu. Eskont jim umožňuje získat peníze ihned a vyhnout se tak riziku nezaplacení ze strany dlužníka. Na druhou stranu banka nese riziko neuhrazení pohledávky dlužníkem, a proto eskontování podléhá schvalovacímu procesu a je obvykle spojeno s vyššími náklady než běžný bankovní úvěr.

Příklad výpočtu eskontu

Význam slova eskont je v zásadě jednoduchý - představuje slevu z ceny, kterou získáváme, pokud jsme ochotni zaplatit za něco dříve, než je splatnost. Jde o odměnu za to, že poskytujeme někomu peníze dříve, než by je od nás dostal běžným způsobem. Eskont se nejčastěji používá u směnek, ale uplatnit se dá i v jiných obchodních vztazích.

Představme si, že firma A dodala zboží firmě B za 100 000 Kč s datem splatnosti za 3 měsíce. Firma B ale potřebuje hotovost ihned a nabídne firmě A, že fakturu uhradí s předstihem, ale s eskontem 5 % z ceny. Firma A souhlasí. Jaká bude konečná cena, kterou firma B zaplatí?

Nejprve si spočítáme výši eskontu: 100 000 Kč 0,05 = 5 000 Kč. To je částka, o kterou se cena faktury sníží.

Konečná cena, kterou firma B zaplatí, se pak vypočítá takto: 100 000 Kč - 5 000 Kč = 95 000 Kč.

V tomto příkladu vidíme, že eskont je výhodný pro obě strany. Firma A sice dostane o něco méně peněz, ale má je k dispozici ihned. Firma B naopak ušetří 5 000 Kč, i když musí zaplatit dříve.

Výše eskontu se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako je výše faktury, doba splatnosti, bonita firem nebo aktuální situace na trhu. Obecně platí, že čím delší je doba splatnosti a čím vyšší je riziko nezaplacení, tím vyšší bývá i eskont.

Publikováno: 19. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: MartinTvrdon

Tagy: eskont | význam slova eskont