Finance: Daň z nemovitosti 2024? Spočítejte si ji snadno a rychle

Výpočet Daně Z Nemovitosti 2024

Základ daně

Základem daně z nemovitosti je takzvaná „úřední cena“. Nejde o cenu tržní, ale o cenu stanovenou podle poměrně složitého výpočtu, který zohledňuje různé faktory, jako je typ nemovitosti, její poloha, stáří a technický stav. Pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2024 je klíčová úřední cena platná k 1. lednu 2024. Pokud si nejste jistí, jaká je úřední cena vaší nemovitosti, můžete si ji zjistit na příslušném finančním úřadě nebo na webových stránkách České daňové správy. Pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2024 potřebujete znát také příslušnou sazbu daně. Ta se liší podle typu nemovitosti a obce, ve které se nachází. Sazby daně pro rok 2024 by měly být zveřejněny na webových stránkách obcí. Samotný výpočet daně z nemovitosti pak provedete tak, že vynásobíte úřední cenu vaší nemovitosti příslušnou sazbou daně. Výsledek představuje vaši daňovou povinnost.

Sazba daně

Daň z nemovitosti se odvíjí od několika faktorů, které ovlivňují její konečnou výši. Základní sazba daně se liší podle typu nemovitosti a jejího umístění. Pro rok 2024 zůstávají sazby daně z nemovitostí beze změny.

Pro pozemky se sazba daně odvíjí od jejich využití – zda se jedná o stavební pozemek, zemědělskou půdu, lesní pozemek atd. U staveb hraje roli druh stavby (bytový dům, rodinný dům, chata) a její zastavěná plocha. Místo, kde se nemovitost nachází, ovlivňuje sazbu daně prostřednictvím místního koeficientu. Ten stanovuje každá obec individuálně a zohledňuje atraktivitu lokality.

Pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2024 je nutné znát přesnou výměru pozemku či zastavěnou plochu stavby a příslušnou sazbu daně. Tu zjistíte z daňového přiznání k dani z nemovitosti nebo na webových stránkách Finanční správy. Samotný výpočet pak provedete jednoduše vynásobením výměry pozemku/zastavěné plochy stavby a příslušné sazby daně.

Nezapomeňte, že daň z nemovitosti je splatná vždy do konce května daného roku. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je možné ji rozdělit do dvou splátek – první splatná do konce května a druhá do konce listopadu.

Výpočet daně z nemovitosti pro rok 2024 se řídí novými pravidly. Je nutné znát nejen výměru pozemku a zastavěné plochy, ale i nový koeficient dle lokality.

Eliška Krásnohorská

Sleva na dani

V některých případech je možné uplatnit slevu na dani z nemovitosti pro rok 2024. Tyto slevy se liší podle druhu nemovitosti a situace poplatníka. Mezi nejčastější slevy patří sleva na vlastní bydliště, sleva pro seniory nad 65 let s nízkými příjmy, nebo sleva pro osoby se zdravotním postižením. Pro uplatnění slevy je obvykle nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitosti a doložit nárok na slevu příslušnými dokumenty. Konkrétní podmínky pro uplatnění slevy a potřebné dokumenty se dozvíte na webových stránkách Finanční správy České republiky, případně na příslušném finančním úřadě. Doporučujeme se s těmito informacemi seznámit předem, abyste mohli slevu na dani z nemovitosti pro rok 2024 včas a správně uplatnit.

výpočet daně z nemovitosti 2024

Splatnost daně

Daň z nemovitosti se platí vždy zpětně, a to za předchozí kalendářní rok. To znamená, že daň z nemovitosti za rok 2024 budeme platit až v roce 2025. Konkrétní termín splatnosti daně se liší podle způsobu podání daňového přiznání:

Pokud podáváte daňové přiznání k dani z nemovitosti sami (povinnost podání máte do konce května 2025), je splatnost daně stanovena na poslední pracovní den v květnu 2025.

V případě, že vám daň z nemovitosti vyměřuje finanční úřad, je splatnost daně stanovena na poslední pracovní den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém vám byl doručen platební výměr.

Daň z nemovitosti je možné uhradit několika způsoby: bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, poštovní poukázkou nebo hotově na pokladně finančního úřadu.

Včasná úhrada daně z nemovitosti je důležitá, abyste se vyhnuli sankcím za pozdní platbu. V případě prodlení s platbou daně vám může finanční úřad vyměřit penále.

Platba daně

Daň z nemovitosti se platí vždy zpětně, to znamená, že daň za rok 2024 budete platit až v roce 2025. Konkrétní termín platby se liší podle toho, komu daň platíte. Pokud daň odvádíte finančnímu úřadu, máte čas do konce května 2025. Vlastníci nemovitostí, kteří platí daň z nemovitosti své obci, musí stihnout platbu do konce dubna 2025. Pokud je splatnost daně z nemovitosti o víkendu nebo ve svátek, posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den. Daň z nemovitosti můžete uhradit několika způsoby. Klasikou je platba složenkou, kterou obdržíte od finančního úřadu. Modernější a pohodlnější variantou je platba online, a to buď prostřednictvím internetového bankovnictví, nebo daňového portálu. Pokud je daň z nemovitosti vyšší než 5 000 Kč, máte možnost rozdělit si platbu na dvě splátky. První splátka je splatná do konce května (nebo dubna pro platby obci) a druhá splátka do konce listopadu 2025.

Nedoplatek na dani

V případě, že vám po podání daňového přiznání k dani z nemovitosti za rok 2024 vyjde daňový nedoplatek, je nutné ho co nejdříve uhradit. Nedoplatek na dani z nemovitosti vzniká, pokud daňová povinnost vypočtená v daňovém přiznání je vyšší než daň, kterou jste případně měli zálohově uhrazenou v průběhu roku 2024. Finanční úřad vám nedoplatek sdělí ve složence, pokud daňové přiznání podáváte v listinné podobě, nebo informační zprávou v případě elektronického podání. Pro výpočet daně z nemovitosti na rok 2024 a zjištění případného nedoplatku můžete využít online kalkulačky dostupné na webových stránkách Finanční správy. Tyto kalkulačky vám pomohou s výpočtem daně krok za krokem a zohlední všechny relevantní faktory, jako je typ nemovitosti, její výměra, umístění a další. Nedoplatek na dani z nemovitosti je nutné uhradit ve stanovené lhůtě, abyste se vyhnuli sankcím, jako jsou penále z prodlení a úroky z prodlení.

výpočet daně z nemovitosti 2024

Přeplatek na dani

V některých případech se může stát, že po podání daňového přiznání k dani z nemovitosti za rok 2024 zjistíte, že jste zaplatili na dani více, než jste měli. To se může stát například tehdy, pokud jste v průběhu roku 2024 prodali nemovitost, provedli na ní nějaké úpravy, které ovlivnily její hodnotu, nebo pokud došlo ke změně koeficientů pro výpočet daně v dané lokalitě. V takovém případě máte nárok na vrácení přeplatku na dani. O vrácení přeplatku je nutné požádat finanční úřad, a to prostřednictvím formuláře "Žádost o vrácení přeplatku na dani". K žádosti je nutné přiložit originál složenky nebo výpis z účtu, který prokazuje zaplacení daně. Finanční úřad vaši žádost posoudí a v případě oprávněnosti vám přeplatek vrátí na účet.

Srovnání parametrů pro výpočet daně z nemovitosti 2023 a 2024
Parametr 2023 2024
Základní sazba daně z pozemku 2 Kč/m2 2 Kč/m2

Sankce

V případě, že daň z nemovitosti nezaplatíte včas a ve správné výši, hrozí vám sankce. Finanční úřad vám může naúčtovat penále z prodlení, a to za každý den prodlení. Výše penále se odvíjí od výše nezaplacené daně a od délky prodlení. Kromě penále vám také může být vyměřena pokuta, a to až do výše 50 000 Kč. Pokuta hrozí například v případě, že daňové přiznání nepodáte vůbec nebo jej podáte neúplné či nepravdivé. Doporučujeme proto daň z nemovitosti uhradit včas a vyhnout se tak zbytečným komplikacím. Pokud si s výpočtem daně nebo s podáním daňového přiznání nevíte rady, obraťte se na odborníka, například na daňového poradce.

výpočet daně z nemovitosti 2024